03 5174 4944

109 Argyle St, Traralgon

2021 Timetable

Monday

Studio 1

Studio 2

Studio 3

Studio 4

Little Groovers

9:30am - 10:00am

3 year old Kinder

10:00am - 10:45am

Mini Hip Hop

10:45am - 11:15am

4 year old Kinder

11:15am - 12:00pm

Grade 2 - 3 Hip Hop

4:00pm - 4:30pm

Prep - Grade 1 Hip Hop

4:30pm - 5:00pm

Grade 4 - 5 Funk

5:00pm - 5:45pm

Grade 4 - 5 Hip Hop

5:45pm - 6:30pm

Prep - Grade 1 Trio

4:00pm - 5:00pm

Year 6 - 7 Hip Hop

5:45pm - 6:30pm

Year 8 + Hip Hop

6:30pm - 7:15pm

Prep - Grade 2 Cheerleading

4:00pm - 4:30pm

Grade 3 - 5 Cheerleading

4:30pm - 5:15pm